• Preview
  • Preview
  •  Preview
  • Preview
  •  Preview

เมนูหลัก

รายงาน/โครงการ

กรมส่งเสริมฯ

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม

       สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน โดยนางรุจิรา ทองพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เกศรินทร์ จันทร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประชุมสมาชิกเกษตรกรกลุ่มไม้ผลนอกฤดู (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลสู่ความยั่งยืน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากชีพี ณ ที่ทำการกลุ่มไม้ผล หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 30 มกราคม 2556

ภาพข่าวกิจกรรม

นายสมชาย กณะโกมล เกษตรอำเภอบ้านตาขุน และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย.55 ม.7 ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สฎ.

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 30 มกราคม 2556


สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน โดยนายสมชาย กณะโกมล เกษตรอำเภอบ้านตาขุน ได้ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555


สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีรัฐนิคม จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรระดับดับหมู่บ้านรวม 3 อำเภอ เกษตรกรเป้าหมาย 170 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอบ้านตาขุน วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 22 พฤกษภาคม 2555


นางรุจิรา ทองพัฒน์ นวส.สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน จัดการถ่ายทอดความรู้เรื่องบ้านเกษตรสมบูรณ์ และประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทนพัฒนาสตรี กลุ่มออมทรัพย์ รัชชประภา หมู่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จ.สฎ. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2555

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 6 เมษายน 2555


นายปารเมศ ทองปรีชา หัวหน้าคณะนิเทศงาน ทีม 3 สาย 1 ติดตามนิเทศงานครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 16 มกราคม 2555


นายปารเมศ ทองปรีชา หัวหน้าคณะนิเทศงาน ทีม 3 สาย 1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาขุน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2554

ดูรายละเอียด

รายงานโดย นพพร เมื่อ 21 ตุลาคม 2554


ดูกิจกรรมทั้งหมด